STATUT STOWARZYSZENIA

Skontaktuj się z nami

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie dla Fundacji” zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

Art.2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą jest Kraków.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać również na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Art.3.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, pozostałych przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego Statutu

Art.4. 

Stowarzyszenie może być członkiem związków, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Art.5.

Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem na otoku: Stowarzyszenie dla Fundacji.

Art.6.

 1. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń nadawać odznakę honorową.

Art.7.

 1. Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków.
 2. Do wykonywania swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników lub zlecać ich wykonanie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Art.8. 

Stowarzyszenie może powołać oddziały terenowe według zasad określonych w niniejszym statucie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art.9.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie idei organizacji non-profit;
 2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi organizacji non-profit w Polsce;
 3. Rozwijanie umiejętności, wiedzy, zdolności, zainteresowań i potencjału osób chcących założyć, prowadzić lub rozwinąć organizację non-profit;
 4. Wspieranie procesów organizacyjnych i rozwojowych w organizacjach non-profit i społecznościach lokalnych;
 5. Wspieranie działalności organizacji non-profit.

Art.10.

Stowarzyszenie Realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania edukacyjno-szkoleniowe, w tym doradztwo, konsultacje i organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji i innych przedsięwzięć otwartych i zamkniętych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
 2. Działalność wydawniczą i informacyjną, opracowywanie i wydawanie broszur, publikacji oraz książek;
 3. Współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki wyznaczonej celami statutowymi Stowarzyszenia;
 4. Działalność mającą na celu diagnozę i rozwiązanie problemów w tym również poprzez pomoc doraźną;
 5. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, wychowanie, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna, równouprawnienie, ekologia, przełamywanie barier);
 6. Organizowanie i wspieranie innych inicjatyw zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 7. Prowadzenie stron internetowych;
 8. Publikowanie artykułów, kontakt z mediami, wydawanie publikacji związanych z działalnością organizacji non profit;
 9. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla organizacji non profit, osób zainteresowanych organizacjami non profit, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej;
 10. Organizację wydarzeń o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 11. Uczestnictwo Członków Stowarzyszenia w seminariach, spotkaniach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, wydarzeniach;
 12. Wymianę wiedzy i doświadczeń między Członkami Stowarzyszenia oraz innymi organizacjami w Polsce oraz na świecie mającymi zbieżne cele;
 13. Spotkania i współpracę z przedstawicielami biznesu;
 14. Podejmowanie działań zapewniających stały rozwój Stowarzyszenia oraz jego Członków.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Art.12.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
  • Zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Art.13.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
 2. Korzystania z pomocy, w tym z urządzeń Stowarzyszenia,
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art.14. 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień Statutu regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Propagowania idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
 3. Regularnego płacenia składek członkowskich,
 4. Przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

Art.15. 

 1. Członkowie Stowarzyszenia swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia wykonują społecznie, zwłaszcza dotyczy to uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach członków, udziału w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia.
 2. Członkowie mogą być etatowymi pracownikami Stowarzyszenia, jeśli wykonują merytoryczne zadania realizowane przez właściwe komórki organizacyjne.

Art.16. 

 1. Członkostwo wygasa przez:
  • Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,
  • Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu uregulowania składek,
  • Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
  • Zgon członka.
 2. W sprawach, o których mowa w pkt. 1 lit. b. i c. przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały przez Zarząd Główny.
 3. Sprawy członkowskie nie uregulowane w Statucie rozstrzygane są przez Zarząd Główny.

Art.17. 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności zadeklaruje składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną lub finansową.
 2. Członkowie wspierający, działający w Stowarzyszeniu, na Walnym Zgromadzeniu mają głos doradczy, a także mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Art.18

 1. Członkiem honorowym może być osoba będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia, po otrzymaniu odznaki honorowej Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Członkowie honorowi – obywatele polscy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Członkowie honorowi – cudzoziemcy mają wszystkie prawa członkowskie za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art.19. 

Członkiem honorowym może zostać osoba, która nie jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, ale przez swoje działanie przyczyniła się do realizacji celów lub popularyzacji jego osiągnięć, dorobku i działań, a szczególnie:

 1. Osoba publiczna,
 2. Członkowie innych organizacji społecznych wspierających wdrażanie nowych rozwiązań wypracowanych przez Stowarzyszenie,
 3. Pracownicy nauki, którzy propagują nowe rozwiązania i pomysły realizowane przez Stowarzyszenie, lub w inny sposób przyczyniają się do popularyzacji jego dorobku.

Art.20. 

 1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia przysługuje członkom i pracownikom Stowarzyszenia.
 2. Kandydatury muszą być szczegółowo umotywowane i udokumentowane.

Art.21.

Zabrania się;

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników, osób zatrudnionych (współpracujących) na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art.22

 1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zgromadzenie,
 3. Zarząd Główny,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

WALNE ZGROMADZENIE

Art.23.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art.24. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
 2. Ocena działalności Stowarzyszenia,
 3. Rozpatrywanie i akceptowanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,
 4. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 5. Uchwalanie zmian w statucie,
 6. Wybór Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,
 7. Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 9. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

Art.25.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny, co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia przesyła Zarząd członkom, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd może zwołać Walne Zgromadzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad wszystkim Członkom, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Art.26. 

Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość członków.

Art.27. 

 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Walne Zgromadzenie może uchwałą podjętą zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne we wszystkich pozostałych sprawach.

Art.28.

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

 1. Z głosem decydującym członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia – obywatele polscy;
 2. Z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi – cudzoziemcy i zaproszeni goście.

Art.29. 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny:
  • Na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
  • Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • Na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 2. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad wszystkim Członkom, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały.

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

Art.30.

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Zarząd Główny może powoływać Rady Konsultacyjne i zespoły w celu zaprojektowania lub wdrażania nowych rozwiązań.
 3. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

Art.31.

 1. Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym, w wyborach bezpośrednich i składa się z trzech członków: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Zarząd Główny konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów.
 3. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji Zarządowi Głównemu przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych w stosunku do reszty Zarządu Głównego nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. W razie rezygnacji Prezesa Stowarzyszenia z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, Zarząd Główny wybiera spośród członków Zarządu osobę, której powierza pełnienie obowiązków Prezesa, do końca kadencji.
 5. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art.32. 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. Ustalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonywania poszczególnych działań statutowych oraz działań pożytku publicznego,
 3. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych,
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 6. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
 7. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
 8. Zatwierdzanie planów finansowych Oddziałów Terenowych oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 9. Powoływanie rad konsultacyjnych, programowych i wyodrębnionych jednostek merytorycznych i zespołów do realizacji zadań statutowych,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Art. 33.

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych o wartości przekraczającej 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych) jest upoważnionych dwóch członków zarządu działających łącznie.
 3. Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych o wartości do 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych).
 4. Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć majątek według woli sponsora na wskazane cele zgodnie z celami Stowarzyszenia. W tym przypadku Stowarzyszenie może zakładać odrębne fundusze celowe, których składniki majątkowe zostaną przeznaczone na cele wskazane przez sponsora.

Art.34.

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub jednego z zastępców Prezesa.
 2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.

 

 

Art. 35.

 1. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać Biuro Stowarzyszenia kierowane przez Dyrektora.
 2. Skład osobowy, budżet oraz zasady i regulamin pracy Biura ustala Dyrektor, a zatwierdza Zarząd Główny.
 3. Biuro Stowarzyszenia koordynuje działania administracyjno – finansowo – kadrowe Stowarzyszenia.
 4. Zakres kompetencji Dyrektora określa Zarząd Główny.

 

KOMISJA REWIZYJNA

Art.36.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • Nie mogą być członkami Zarządu;
  • Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego jak również w posiedzeniach Zarządów Oddziałów Terenowych.
 4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, na jego miejsce wchodzi w drodze dokooptowania inny członek Stowarzyszenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
  • Komisja Rewizyjna, jeżeli liczba członków dokooptowanych wynosi 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru,
  • Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, gdy liczba członków dokooptowanych jest większa od 1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Art.37.

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:

 1. Przeprowadzania, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. Kontrolowania opłacania składek członkowskich,
 3. Składania sprawozdań na Walne Zgromadzenie wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów Terenowych,
 4. Przedstawiania Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
 5. Uchwalania regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TERENOWE

Art.38. 

 1. Oddziały Terenowe powoływane są uchwałą Zarządu Głównego, po zebraniu założycielskim członków na danym terenie, na pisemny wniosek, co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia działających na danym terenie.
 2. Dopuszcza się tworzenie innych jednostek organizacyjnych stanowiących wewnętrzne struktury Oddziałów Terenowych przez Zarządy tych Oddziałów po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego.

WŁADZE ODDZIAŁU TERENOWEGO

Art.39.

 1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walne Zgromadzenie członków Oddziału, które dokonuje wyboru Zarządu Oddziału Terenowego spośród członków Stowarzyszenia działających na danym terenie, składającego się z trzech członków: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału Terenowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ¾ członków Oddziału, w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału Terenowego raz na trzy lata.

Art.40.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Terenowego:

 1. Na wniosek Zarządu Oddziału,
 2. Na wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału,
 3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. Na wniosek Zarządu Głównego. 

Art.41. 

Zarząd Oddziału Terenowego zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art.42. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału Terenowego należy:

 1. Uchwalanie programu działalności Oddziału,
 2. Ocena działalności na danym terenie,
 3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego,
 4. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
 5. Wybór członków Zarządu Oddziału,
 6. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Oddziału,
 7. Podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Oddziału.

ZARZĄD ODDZIAŁU TERENOWEGO

Art.43. 

Do kompetencji Zarządu Oddziału Terenowego należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału i władz naczelnych Stowarzyszenia,
 2. Opracowywanie projektów planów finansowych Oddziału,
 3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,
 4. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 5. Podejmowanie innych uchwał w sprawie działalności Stowarzyszenia na danym terenie nie zastrzeżonej dla innych władz Stowarzyszenia.  

Art.44.

Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, w razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.

Art.45.

 1. W przypadku ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Oddziału Terenowego w czasie trwania kadencji, następuje kooptacja spośród członków Stowarzyszenia działających na danym terenie.
 2. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
  1. Zarząd Oddziału Terenowego, jeżeli liczba członków dokooptowanych nie przekracza 3/7 liczby członków Zarządu,
  2. Walne Zgromadzenie Oddziału, jeżeli liczba członków dokooptowanych jest większa niż 3/7 członków Zarządu Oddziału, pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ VI

RADA PROGRAMOWA STOWARZYSZENIA

Art.46.

 1. Członkom Stowarzyszenia przysługuje inicjatywa w sprawie utworzenia Rady Programowej Stowarzyszenia.
 2. Zadaniem Rady Programowej jest ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, opiniowanie i doradzanie władzom Stowarzyszenia.

Art.47.

W skład Rady Programowej mogą być powoływani członkowie zwyczajni, członkowie honorowi, osoby reprezentujące członków wspierających, a także sympatycy Stowarzyszenia niebędący jego członkami w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Rady.

Art.48.

Zarząd Główny powołuje Radę Programową w liczbie członków przez siebie ustalonej.

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art.49.

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, środki finansowe.

Art.50.

Na dochody Stowarzyszenia składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich,
 2. Dotacje i subwencje,
 3. Zapisy i darowizny.

ROZDZIAŁ IX

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art.51 

 1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści pomogą Ci podjąć tę kluczową decyzję!