DOTACJE

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu dotacji z różnych źródeł. Pomożemy twojej organizacji pozyskać środki oraz zrealizować i rozliczyć projekt. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie szanse ma twoja organizacja na pozyskanie dotacji – skonsultuj swój projekt z nami!
Skontaktuj się z nami
Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działają w wielu dziedzinach ważnych z punktu widzenia społecznego. Niestety stale borykają się z problemem braku wystarczających środków na prowadzenie swojej działalności. Jednym z możliwych źródeł finansowania ich działalności są dotacje.

Co to jest dotacja?

Dotacja jest pomocą finansową otrzymana od donatora przez organizacje, na konkretny cel zgodny z jej statutem. Należ podkreślić, iż dotacja jest bezzwrotną formą wsparcia. Najczęściej jest ona udzielana na zrealizowanie konkretnego projektu np. warsztatów dla osób niewidomych. Istnieje również możliwość zdobycia dotacji na wsparcie instytucjonalne organizacji np. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.
Aby uzyskać dotacje, należy napisać wniosek bądź projekt, w wyniku którego zostanie zrealizowane konkretne działanie.

Kto może udzielić dotacji?

Organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotacje od bardzo zróżnicowanych podmiotów, w skład których wchodzą:

Firmy komercyjne (np. Bank PKO);

Unia Europejska (przez różne instytucje wdrażające np. Fundusze Europejskie);

Podmioty administracji rządowej i samorządowej (np. urzędy miast);

Inne organizacje pozarządowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Aby wyżej wymienione podmioty mogły udzielać dotacji, ich statuty, regulaminy lub inne akty wewnętrzne muszą zawierać zapisy, które umożliwiają im prowadzenie takiej działalności.

Jakie warunki musi spełnić organizacja, aby zdobyć dotacje?

Aby zdobyć dotacje, stowarzyszenia i fundacje muszą spełnić określone przez konkretnego sponsora warunki, do których najczęściej należą: prowadzenie działalności non-profit oraz posiadanie osobowości prawnej, być zarejestrowanym przez określoną ilość czasu.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 20 maja 2016 roku, o dotacje mogą ubiegać się również stowarzyszenia zwykłe.
W każdym ogłoszeniu o dotacje są wymienione wszystkie niezbędne warunki formalne, a także informacje o celach, które powinna realizować organizacja starająca się o dotację.

Jeśli zastanawiasz się, czy masz szansę na pozyskanie dotacji – napisz do nas!