STATUT DLA FUNDACJI

Każda organizacja pozarządowa bez względu od formy prowadzonej działalności powinna posiadać swój statut. Przepisy prawa bardzo dokładnie określają informacje, które powinny znaleźć się w statutach fundacji i stowarzyszeń. Bez spełnienia określonych wymogów nie ma możliwości pomyślnej rejestracji organizacji pozarządowej, co znacząco wydłuża proces jej zakładania. Dlatego warto zlecić proces stworzenia statutu profesjonalistom.
Skontaktuj się z nami
Pomożemy Ci wyeliminować wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia związane z problemami przy rejestracji przed Krajowym Rejestrem Sądownictwa. Oferujemy bieżącą pomoc dla organizacji pozarządowych z zakresu analizy statutu pod kątem zgodności z prawem, a także sporządzeniu nowego dokumentu od podstaw. Przygotujemy statut organizacji mający na względzie cel, zamiar pełnienia przez nią funkcji pożytku publicznego, a także ewentualny zamiar prowadzenia działalności gospodarczej.
Statut informuje o działalności organizacji, tym samym wyznaczając granice jej aktywności, bowiem wszystkie działania, prowadzone przez organizacje trzeciego sektora, muszą być uwzględnione w jej statucie. Stanowi on również cenne źródło informacji dla innych podmiotów zainteresowanych działalnością organizacji jak np. grantodawców, inwestorów czy wolontariuszy. Z tego aktu mogą dowiedzieć się m.in. czym zajmuje się organizacja, jaka jest jej struktura wewnętrzna, czy prowadzi działalność gospodarczą oraz kto może podpisywać umowy w jej imieniu.

Co musi zawierać statut organizacji?

Musi on zawierać informacje dotyczące:

Majątku (czyli informacje o tym, skąd fundacja będzie miała pieniądze na działanie, jaka jest wysokość funduszu założycielskiego itd.).

Sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych.

Sposobów realizacji celów statutowych.

Obowiązkowych władzach fundacji.

Nazwy i siedziby fundacji.

Celów fundacji.

Wyżej wymienione informacje są kluczowe i muszą się znaleźć w statucie, jednak należy nadmienić, że poza nimi mogą się tam również znaleźć inne, ważne zapisy, np. o prowadzeniu działalności gospodarczej. Właściwie sporządzony statut powinien zawierać wszystkie informacje umożliwiające sprawne działanie organizacji, musi być przejrzysty i zgodny z prawem.

Statut jest najważniejszym dokumentem stanowiącym fundament organizacji pozarządowej. Niejednokrotnie zatwierdzenie nieprzemyślanego statutu uniemożliwia jego zmianę, a w konsekwencji wstrzymuje rozwój organizacji. Dlatego, warto zwrócić się o profesjonalną pomoc i konsultacje w procesie jego tworzenia.

Statut jest fundamentem każdej organizacji pozarządowej! Dlatego, aby mieć pewność, że jest on właściwie przygotowany skonsultuj go z nami!